16/06/2021

Raport bieżący nr 26/2021: Zmiana oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2021 roku

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku uchwały nr 22/2021 zmieniono Statut Spółki i po § 4c Statutu Spółki, dodano nowy § 4d w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 950 550,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 950 550 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H

o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

2.            Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.

3.            Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów  subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

nr 22/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. Warranty subskrypcyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne.

4.            Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii H nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie  później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.

5.            Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających

z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii H przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z  2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

6.            Akcje serii H pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

 

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku uchwały nr 24/2021 zmieniono Statut Spółki w zakresie: §4 ust 1 w następujący sposób:

Dotychczasowy §4 ust 1 Statutu o brzmieniu:

㤠4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.011.045,00 (słownie: dziewiętnaście milionów jedenaście tysięcy czterdzieści pięć) złotych i podzielony jest na 19 011 045 (słownie: dziewiętnaście milionów jedenaście tysięcy czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:      

a)            2.692.220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A,            

b)           11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,         

c)            1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,         

d)           491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,           

e)           1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,             

f)            843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  

g)            266.829 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,             

h)           1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”

 

otrzymuje następujące brzmienie:

㤠4

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 740 045,00 zł (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterdzieści pięć złotych 00/100) i podzielony jest na 18 740 045,00 (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:         

a)            2.421.220 (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A,            

b)           11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,         

c)            1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,         

d)           491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,           

e)           1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,             

f)            843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  

g)            266.829 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,             

h)           1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”

Zmiany Statutu, o których mowa powyżej, zaczną obowiązywać od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu KRUK S.A. uwzgledniający ww. zmiany, który został przyjęty  przez ZWZ uchwałą nr 25/2021.

Przewiń do góry