08/04/2016

Raport bieżący nr 26/2016: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitał

W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku oraz w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku,  Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2016 roku podjął uchwałę w przedmiocie wartości nominalnej wierzytelności nabytych, nakładów poniesionych przez podmioty z Grupy KRUK oraz wpłat w okresie 1 kwartału 2016 roku z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK.

Nakłady na portfele wierzytelności

Zgodnie z ww. uchwałą wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK łącznie w Polsce i za granicą w 1 kwartale 2016 roku wyniosła 64,1 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę KRUK w tym okresie wyniosła 412,9 mln zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK w 1 kwartale 2015 roku łącznie w Polsce i za granicą wyniosła 44,9 mln zł przy wartości nominalnej 511,2 mln zł.

Wysokość nakładów w 1 kwartale 2016 roku nie uwzględnia transakcji z Presco Investments Limited, w której nakład wyniesie 216,8 mln zł. Emitent informował o ww. transakcji w raporcie bieżącym nr 91/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku. 

Wpłaty z nabytych portfeli wierzytelności

Wartość spłat w okresie 1 kwartału 2016 roku, z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i zagranicą, wyniosła 216,5 mln zł. Dla porównania, wartość spłat w okresie 1 kwartału 2015 roku z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i za granicą wyniosła 187,2 mln zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy KRUK, osiągniętych w 1 kwartale 2016 roku, zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym za 1 kwartał 2016 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry