21/06/2011

Raport bieżący nr 26/2011: Spełnienie się warunku zawieszającego

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku informuje, iż w dniu 21 czerwca 2011 roku został spełniony warunek zawieszający, o którym była mowa w umowie zawartej pomiędzy jednostką zależną od KRUK S.A. – PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie, umowa dotycząca nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 541.494.682,45 zł  (słownie: pięćset czterdzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote 45/100).

Spełnienie warunku zawieszającego polegało na zapłacie przez jednostkę zależną Emitenta ceny.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt  4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Przewiń do góry