27/08/2020

Raport bieżący nr 25/2020: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020  roku, opublikowanego przez Emitenta w dniu 28 maja 2020 roku. Korekta jest konsekwencją zmiany polityki rachunkowości KRUK S.A. dotyczącej wyceny jednostek zależnych z dotychczas stosowanej wartości nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości na wyceniane metodą praw własności ze skutkiem od 1 stycznia 2020 roku. Zmiana została przeprowadzona w wyniku dokonanej przez Zarząd oceny, że zmieniona zasada rachunkowości dostarczy bardziej przydatnych informacji i lepiej odzwierciedli sytuację finansową Spółki. Dokonując tej oceny Zarząd Kruk S.A. kierował się własnym osądem w celu ustalenia zasady rachunkowości, która lepiej odzwierciedla wartość inwestycji w spółki zależne oraz wartość kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowy opis zmian zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

PLIKI DO POBRANIA
Przewiń do góry