15/05/2017

Raport bieżący nr 25/2017: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2016

Zarząd KRUKS S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę nr 5/2017 w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 r. (Uchwała).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł  przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł, powiększonego o kwotę 33 276 345,70 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego. Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku ustala się na dzień 29 czerwca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2017 roku. Dywidendą objętych zostało 18 744 216 akcji KRUK S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] 

Przewiń do góry