28/05/2014

Raport bieżący nr 25/2014: Zmiana oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 20

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2014 roku uchwały nr 26/2014 zmieniono Statut Spółki w zakresie dodania § 4c Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 847.950,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 847.950 (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r. Warranty subskrypcyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne. 

4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

5. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

6. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach I Transzy, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

7. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 - 6 w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

8. Akcje serii F pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zacznie obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. 

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu KRUK S.A. uwzgledniający ww. zmiany, który został przyjęty  przez ZWZ uchwałą nr 27/2014. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt  2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Przewiń do góry