11/04/2013

Raport bieżący nr 25/2013: Zawiadomienie od AMPLICO PTE S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2013 r. otrzymał od AMPLICO Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. 1 oraz 87 ust 3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 185, poz.1439 z późn. zmianami) AMPLICO PTE S.A. informuje, iż zarządzane przez nie fundusze AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) oraz Metlife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny (zwany dalej „DFE”) zwiększyły zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Kruk S.A.
Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% nastąpiło w wyniku zakupu akcji spółki w dniu 4 kwietnia 2013 roku.
Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały łącznie 510 000 akcji, co stanowiło 3,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 510 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 3,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE i DFE posiadają łącznie 1 310 000 akcji, co stanowi 7,75% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 1 310 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 7,75% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Przewiń do góry