25/05/2012

Raport bieżący nr 25/2012: Nabycie obligacji własnych

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 maja 2012 roku na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach KRUK S.A. dokonał za pośrednictwem domu maklerskiego nabycia następujących obligacji własnych:
a) 1500 niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii H1 po średniej jednostkowej cenie 1.021,50 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną obligację,
b) 1100 niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii H2 po średniej jednostkowej cenie 1.029,40 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy) za jedną obligację,
c) 2500 niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii G2 po średniej jednostkowej cenie 1.024,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia cztery złote) za jedną obligację.
Przedmiotowe obligacje zostały nabyte w celu umorzenia w związku z optymalizacją struktury finansowania i zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie Kapitałowej KRUK.
Informacje o obligacjach serii G2, H1 oraz H2 zostały przekazane w Prospekcie Emisyjnym Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2011 roku (Prospekt), przy czym ze względu na fakt, iż na datę Prospektu, oferta publiczna obligacji serii H1 oraz H2 nie została zakończona o przydziale ww. obligacji Emitent poinformował w Aneksie nr 1 do Prospektu z dnia 8 kwietnia 2011 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry