16/06/2021

Raport bieżący nr 24/2021: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę nr 7/2021 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (Uchwała).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 11,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 206 140 495,00 zł nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2020 roku, powiększonego o kwoty przeniesione z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.  Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku ustala się na 24 czerwca 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 lipca 2021 roku. Dywidendą objętych zostało 18 740 045 akcji KRUK S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry