14/05/2012

Raport bieżący nr 24/2012: Podpisanie Aneksu do umowy o ustanowienie zastawu z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie umowy zastawu na aktywach KRUK S.A. (Umowa Zastawu) zawartej pomiędzy KRUK S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2011 z dnia 8 września 2012 roku w sprawie ustanowienia tego zastawu, Zarząd (Emitent) informuje, że dnia 14 maja 2012r. został podpisany aneks do ww. umowy zastawu (Aneks).
Na mocy Aneksu zwiększona została z 114.285.715 zł do wysokości 200.000.000zł kwota zastawu rejestrowego stanowiąca najwyższą sumę zabezpieczenia i obejmująca wierzytelność Banku na którą składa się należność główna, wraz z odsetkami, kosztami postępowania, prowizjami i innymi opłatami wynikająca łącznie z umowy kredytowej z dnia 8 kwietnia 2011 r. oraz aneksu do ww. umowy kredytowej z dnia 7 marca 2012 r.
Umowa kredytowa, o której mowa powyżej została opisana w aneksie nr 1 do prospektu emisyjnego z dnia 8 kwietnia 2011 roku natomiast warunki aneksu do ww. umowy kredytowej zostały opisane w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 7 marca 2012 roku.
Na mocy aneksu przedmiot zastawu nie ulegnie zmianie i obejmuje 77.784 udziałów  kategorii E w jednostce zależnej od Emitenta Secapital S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, o nominalnej wartości 1.000 zł każdy, stanowiących na dzień publikacji niniejszego raportu 18% udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 77 784 000zł. W związku z podpisaniem przedmiotowego Aneksu dokonana zostanie jedynie aktualizacja sumy zabezpieczenia, przy czym dla skuteczności zastawu rejestrowego, konieczny jest wpis zwiększonej sumy zabezpieczenia do rejestru zastawów, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Przewiń do góry