14/06/2011

Raport bieżący nr 24/2011: Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2011 roku zawarta została pomiędzy jednostką zależną od KRUK S.A. – PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie, umowa dotycząca nabycia portfela wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej 541.494.682,45zł  (słownie: pięćset czterdzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote 45/100).

Wierzytelności detaliczne objęte umową powstały w stosunku do osób fizycznych m.in. z tytułu: sald debetowych, kredytów gotówkowych, kredytów odnawialnych, pożyczki gotówkowej, kredytów mieszkaniowych.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Przewiduje się, iż przekazanie informacji do publicznej wiadomości powinno nastąpić do 30 kwietnia 2012 roku.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość umowy przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Zawarta umowa przewiduje warunek zawieszający, określający iż przeniesienie wierzytelności wraz z zabezpieczeniami na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny.
Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust.1 pkt 3 oraz
art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Przewiń do góry