09/05/2012

Raport bieżący nr 23/2012: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. („Emitent”, "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 5 czerwca 2012 roku na godz. 14:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Radisson Blu Sobieski, Galeria I i II, przy Placu Artura Zawiszy 1, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2011r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2011 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku  netto Spółki za 2011 r.
9) Podjęcie uchwał:
a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
10) Podjęcie uchwał:
a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011,
b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011.
11) Podjęcie uchwał:
a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
12) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
13) Podjęcie uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustaleniu wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
14) Zamknięcie obrad.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry