11/06/2021

Raport bieżący nr 22/2021: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. (ZWZ), Zarząd KRUK S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2021 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza, Prezesa Zarządu Spółki Piotra Krupy (Akcjonariusz), projekt uchwały, będący wynikiem analizy uwag zgłoszonych przez część akcjonariuszy, dotyczący sprawy wskazanej w punkcie 13 planowanego porządku obrad ZWZ tj. "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2021-2024, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.".
Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Projekt został złożony na podstawie Art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych 
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

Przewiń do góry