04/08/2020

Raport bieżący nr 22/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku, o godz. 13.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad:

1)    Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)    Przyjęcie porządku obrad.
5)    Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
6)    Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2019.
7)    Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8)    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9)    Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10)    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11)    Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2019 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do podziału zysku za 2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie:
a)    podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji, albo
b)    podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za okres 2019 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
12)    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
b)    w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
14)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu.
16)    Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną. Takie rozwiązanie pozwoli zdaniem Zarządu w lepszy i pełniejszy sposób zadbać o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpiecznego zachowania w czasie epidemii. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

Przewiń do góry