29/05/2019

Raport bieżący nr 22/2019: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku, o godz. 13.00, w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w Sali Toronto z następującym porządkiem obrad:
1)    Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)    Przyjęcie porządku obrad.
5)    Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
6)    Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2018 
7)    Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8)    Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
9)    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10)    Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11)    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12)    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
b)    w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14)    Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.
16)    Zamknięcie obrad.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

Przewiń do góry