01/05/2015

Raport bieżący nr 22/2015: Zawarcie z Piraeus Bank Romania S.A. znaczącej umowy cesji wierzytelności

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku spółka zależna od Emitenta SECAPITAL S.a r.l  (Secapital, Nabywca) zawarła z PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. (Bank) umowę cesji wierzytelności (Umowa), której przedmiotem jest nabycie  niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 833,9 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 kwietnia 2015 roku 760,8 mln zł) za cenę 54,2 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 kwietnia 2015 roku 49,5 mln zł)  (Cena). 

W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny. Zgodnie z umową Cena zostanie zapłacona w terminie do 45 dni od daty podpisania Umowy. W Umowie zastrzeżono dodatkowy warunek zawieszający, którym jest zapłata ceny oraz przeniesienie własności wierzytelności będących przedmiotem przyszłej umowy cesji (Umowa dodatkowa), która zostanie zawarta pomiędzy Bankiem oraz spółką zależną Emitenta tj. ROCAPITAL INF (Rocapital). 

Zawarta Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 2 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 kwietnia 2015 roku 1,8 mln zł) z tytułu niespełnienia warunku zapłaty Ceny wynikającej z Umowy oraz ceny z Umowy dodatkowej zarówno przez Secapital jak i Rocapital. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Wartość Umowy przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium uznania Umowy za znaczącą.

W związku z zawarciem Umowy łączna wartość umów zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK ze spółkami z Grupy Pireaus w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego osiągnęła wartość 50,9 mln zł.

Przewiń do góry