27/04/2012

Raport bieżący nr 22/2012: Nabycie obligacji własnych

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach KRUK S.A. dokonał za pośrednictwem domu maklerskiego nabycia 4500 własnych niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii G2 po średniej jednostkowej cenie 1.014,00 zł (słownie: jeden tysiąc czternaście złotych) za jedną obligację.
Przedmiotowe obligacje zostały nabyte w celu umorzenia w związku z optymalizacją struktury finansowania i zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie Kapitałowej KRUK.
Informacje o obligacjach serii G2 zostały przekazane w Prospekcie Emisyjnym Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2011 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry