13/06/2011

Raport bieżący nr 22/2011:Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 czerwca 2011r. Zgodnie z Komunikatem w dniu 15 czerwca 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja papierów wartościowych  Emitenta oznaczonych kodem ISIN  PLKRK0000010 w ilości 1.100.000 akcji.
Rejestracja nastąpi zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 489/11 z dnia 06.06.2011 r. i dotyczyć będzie 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Przewiń do góry