29/05/2019

Raport bieżący nr 21/2019: Modyfikacja Strategii na lata 2019-2024

Zarząd KRUK SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie modyfikacji Strategii na lata 2019-2024 (Strategia), o której informował w raporcie bieżącym nr 44/2018, w zakresie głównego celu Grupy Kapitałowej Emitenta podanego w Strategii tj. osiągnięcia 700 mln zł zysku netto w 2024 roku (Cel Strategiczny). Emitent dokonał modyfikacji brzmienia Celu Strategicznego na lata 2019-2024 w następujący sposób ”rozwój biznesu poprzez wzrost skali działalności oraz wzrost efektywności procesów Grupy KRUK”. 
Cel Strategiczny został zmieniony z powodu przedstawienia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w toku postępowania o zatwierdzenie prospektu podstawowego obligacji KRUK S.A. wykładni prawa, która prowadziła do uznania przez KNF pierwotnego Celu Strategicznego za prognozę zysku. KRUK S.A. nie publikował i nie zamierza publikować prognoz wyników finansowych. Dokonana korekta brzmienia Celu Strategicznego (odwołanie dotychczasowego Celu Strategicznego) jest spowodowana wyłącznie zamiarem uwzględnienia opisanej powyżej uwagi KNF i w pozostałej części Strategia nie uległa zmianie. Nie ma innych podstaw do modyfikacji Celu Strategicznego, a w szczególności nie zmieniła się sytuacja finansowa Emitenta, jego otoczenie gospodarcze, ani też sposób ich postrzegania przez Zarząd Spółki. Zmiana brzmienia Celu Strategicznego nie wpływa również na podejście Zarządu do realizacji Strategii, ani na perspektywy rozwoju Spółki. Pełna treść Strategii jest dostępna na stronie internetowej Emitenta.
 

Przewiń do góry