10/05/2017

Raport bieżący nr 21/2017: Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 maja 2017 roku powziął informację o uplasowaniu przez Dealerów w imieniu Emitenta niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AE1 (Obligacje) i ich zaewidencjonowaniu w ewidencji depozytariusza. Zgodnie z powziętą informacją, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 20 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 EUR oraz o łącznej wartości emisyjnej 20 mln EUR. Oprocentowanie Obligacji Serii AE1 jest stałe i wynosi 3,59 punktu procentowego.

Przewiń do góry