27/03/2013

Raport bieżący nr 21/2013: Tekst jednolity Statutu przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 27 marca 2013

Zarząd KRUK S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 marca 2013 roku podjęło Uchwałę nr 15/2013 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego  Statutu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą nr 14/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 27 marca 2013 roku.

 

Zmiany w Statucie zaczną obowiązywać od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. 

 

Wyszczególnienie zmian Statutu KRUK S.A. oraz tekst jednolity Statutu KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK S.A.  w dniu 27 marca 2013 roku stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt  2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].  

Przewiń do góry