13/06/2011

Raport bieżący nr 21/2011: Zakończenie notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki KRUK S.A.

Zarząd spółki KRUK S.A.  z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”)  informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę nr 745/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie  S.A. z dnia 13.06.2011 r.   w sprawie wprowadzenia  do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta oraz Uchwałę nr 744/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie  S.A. z dnia 13.06.2011 r.   w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta.
Zgodnie z Uchwałą nr 745/2011 Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić  z dniem 15 czerwca 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym  1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 czerwca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRK0000010”.
Zgodnie z Uchwałą nr 744/2011 Zarząd Giełdy wyznaczył na dzień 14 czerwca 2011 r. dzień ostatniego notowania 1.100.000 (słownie: jednego  miliona stu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jedne złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000051”.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Przewiń do góry