08/06/2021

Raport bieżący nr 20/2021: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walne Zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. (ZWZ), Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wniosek, zawierający zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej punktu 13, porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2021-2024, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
Wniosek został złożony na podstawie Art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych 
Zgłoszony projekt uchwał jest w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

Przewiń do góry