27/03/2013

Raport bieżący nr 20/2013: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 27 marca 2013 r.

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 27 marca 2013 r.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku ze złożeniem przez osoby nadzorujące rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2013,  podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej przewidzianych pkt 6 porządku obrad stało się bezprzedmiotowe. W pozostałym zakresie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt  7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]. 

 

Przewiń do góry