05/01/2017

Raport bieżący nr 2/2017: Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii G

Zarząd Kruk S.A. (Spółka), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzenia subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki (Akcje), których emisja, w sposób niestanowiący oferty publicznej, nastąpiła w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2016 roku w przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł, ale nie wyższą niż 1 000 000 zł do kwoty nie niższej niż 17 744 217 zł, ale nie wyższej niż 18 744 216 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii G, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów (Oferta Prywatna); (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji nowej emisji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (treść tej uchwały została przekazana w raporcie bieżącym nr 113/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.):

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 15 i 16 grudnia 2016 r, natomiast umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 22 grudnia 2016 roku.
 2. Data przydziału papierów wartościowych: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniu 22 grudnia 2016 roku.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1 000 000 Akcji.
 4.  Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 000 000 Akcji.
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 000 000 Akcji.
 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: 215 zł za jedną Akcję.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji prywatnej Spółka zawarła umowy objęcia akcji z 60 osobami.
 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie były zawierane umowy o subemisję.
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 215 000 000 zł.
 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 700 000 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie wystąpiły; d) promocji oferty: nie wystąpiły.
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 3,70 zł.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[...]

   

Przewiń do góry