08/01/2016

Raport bieżący nr 2/2016: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitało

W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku oraz w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku,  Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2016 roku podjął uchwałę w przedmiocie wartości nominalnej wierzytelności nabytych, nakładów poniesionych przez podmioty z Grupy KRUK oraz wpłat w okresie 4 kwartału 2015 roku z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK.

Nakłady na portfele wierzytelności

Zgodnie z ww. uchwałą wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK łącznie w Polsce i za granicą w 4 kwartale 2015 roku wyniosła 198 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę KRUK w tym okresie wyniosła 2,02 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK w 4 kwartale 2014 roku łącznie w Polsce i za granicą wyniosła 216,5 mln zł przy wartości nominalnej 1,58 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na wierzytelności nabyte przez Grupę w całym 2015 roku wyniosły łącznie 489 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 4,93 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę w okresie całego 2014 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 571 mln zł przy wartości nominalnej 3,78 mld zł, w tym 230 mln zł nakładów stanowił portfel hipoteczny o wartości nominalnej 699 mln zł opisany w raporcie bieżącym nr 10/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

Wpłaty z nabytych portfeli wierzytelności

Wartość spłat w okresie 4 kwartału 2015 roku, z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i zagranicą, wyniosła 220 mln zł. Dla porównania, wartość spłat w okresie 4 kwartału 2014 roku z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i za granicą wyniosła 183,5 mln zł.

Wartość spłat w okresie całego 2015 roku, z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i zagranicą, wyniosła 825 mln zł. Dla porównania, wartość spłat w okresie całego 2014 roku z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i za granicą  wyniosła 712 mln zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy KRUK, osiągniętych w 2015 roku, zaprezentowana zostanie w rocznym skonsolidowanym raporcie okresowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry