23/01/2012

Raport bieżący nr 2/2012: Zawiązanie rezerwy na podatek od czynności cywilnoprawnych przez jednostkę zależną

Zarząd KRUK S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z udostępnieniem przez Copernicus Capital TFI S.A. – zarządzającego funduszem PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („PROKURA”) opinii przygotowanej przez Spółkę Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o. („Doradca podatkowy”) na temat konsekwencji związanych z nabywaniem portfeli wierzytelności, jakie na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług („VAT”) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych („PCC”) mogą zaistnieć w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 października 2011 r. w sprawie C-93/10, jednostka zależna Emitenta – PROKURA poinformowała w dniu dzisiejszym o podjęciu decyzji o utworzeniu rezerwy na PCC, odpowiadającej kwocie podatku PCC, jaki PROKURA może być zobowiązana zapłacić od zakupów wierzytelności dokonanych w latach 2008-2011. Utworzona rezerwa obciąży  koszty roku 2011 kwotą w wysokości 5,6 mln zł, z czego kwota 3,9 mln zł dotyczy roku 2011.  Kwota rezerwy stanowi 2,3% przychodów ze sprzedaży za okres czterech kwartałów Grupy Kapitałowej Emitenta.
Według opinii Doradcy podatkowego, przyjmując podejście wynikające z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydanego w sprawie C-93/10, jest prawdopodobne, że organy podatkowe przyjmą stanowisko, iż transakcje nabycia wierzytelności nie podlegają w ogóle opodatkowaniu VAT, lecz powinny być opodatkowane PCC w wysokości 1% wartości rynkowej nabytych portfeli wierzytelności. Wprawdzie, jak podkreśla Doradca podatkowy, wyrok ETS nie oznacza automatycznego stosowania wynikającego z niego stanowiska w praktyce podatkowej w Polsce, jednak orzeczenie to może być uwzględniane przez polskie sądy administracyjne w wydawanych orzeczeniach.
Emitent podkreśla, że wyrok ETS, na podstawie którego podjęto ww. decyzję został wydany na wniosek o wydanie orzeczenia w postępowaniu toczącym się pomiędzy dwoma, w żaden sposób nie powiązanymi z Emitentem, podmiotami prawa niemieckiego w ramach sporu w przedmiocie opodatkowania podmiotu nabywającego wierzytelności podatkiem od wartości dodanej z tytułu nabycia wierzytelności uznanych za wymagalne, a więc w konkretnej sprawie i na podstawie indywidualnego stanu faktycznego.

Przewiń do góry