18/03/2022

Raport bieżący nr 19/2022: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 roku, o godz. 13.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad:
1)    Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)    Przyjęcie porządku obrad.
5)    Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
6)    Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2021.
7)    Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8)    Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9)    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10)    Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2021 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do podziału zysku za 2021 r. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
11)    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
b)    w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13)    Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.
15)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2021.
16)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §11, §12, §14.
17)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie §16a.
18)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
20)    Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry