21/07/2020

Raport bieżący nr 19/2020: Ustalenie Pierwszego Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 lipca 2020 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji (Program) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego Spółka może emitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela w złotych lub euro (Obligacje). Obligacje wyemitowane w ramach Programu będą oferowane w sposób, który nie wymaga sporządzenia prospektu ani prospektu podstawowego, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. ani pośrednictwa firmy inwestycyjnej. Emisja każdej serii Obligacji w ramach Programu wymaga podjęcia odrębnej uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji, w której zostaną dla danej serii Obligacji określone w szczególności: waluta, jednostkowa oraz łączna wartość nominalna Obligacji, zasady oprocentowania oraz dzień i zasady wykupu Obligacji. Szczegółowe zasady emisji każdej serii Obligacji,  będą określone w warunkach emisji dla danej serii Obligacji. Emitent nie określa daty końcowej trwania Programu.

Przewiń do góry