10/05/2019

Raport bieżący nr 19/2019: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 maja 2019 roku otrzymał od Prezesa Zarządu KRUK S.A. Piotra Krupy, zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam, że ja, Piotr Krupa, w wyniku zawarcia w dniu 8 maja 2019 roku transakcji sprzedaży 15 000 akcji spółki KRUK S.A. (Spółka) (ISIN PLKRK0000010) na GPW w Warszawie posiadam mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zestawienie ilości akcji i głosów przed zawarciem ww. transakcji oraz po jej zawarciu przedstawia się następująco:
I.    Przed zawarciem transakcji: liczba posiadanych akcji 1 901 666, procentowy udział w kapitale 10,069%, liczba posiadanych głosów 1 901 666, procentowy udział w liczbie głosów 10,069%
II.    Po zawarciu transakcji: liczba posiadanych akcji 1 886 666 , procentowy udział w kapitale 9,989%, liczba posiadanych głosów 1 886 666, procentowy udział w liczbie głosów 9,989%.
Ponadto informuję, że: nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje spółki KRUK S.A., nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, nie posiadam również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy. W związku z powyższym łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 1 886 666, co stanowi 9,989% udziału w ogólnej liczbie głosów.”

Przewiń do góry