27/04/2017

Raport bieżący nr 19/2017: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 14 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki, w drodze uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KPMG) do przeprowadzenia badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK S.A. za lata obrotowe 2017, 2018 oraz 2019 oraz przeprowadzenia badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK za lata obrotowe 2017, 2018 oraz 2019. Data wejścia w życie uchwały została oznaczona na dzień 27 kwietnia 2017 r. Umowa, która zostanie zawarta z wybranym podmiotem, obejmowała będzie również przeprowadzenie przeglądów odpowiednio półrocznych sprawozdań finansowych KRUK S.A. za półrocze roku 2017, 2018 oraz 2019 oraz półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK za półrocze roku 2017, 2018 oraz 2019.
KPMG mieści się w Warszawie pod adresem ul. Inflancka 4A.  KPMG  jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458.
Emitent korzystał z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowego Spółki za lata 2011-2013, badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za lata 2011-2013, przeglądu półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za pierwsze półrocze lat 2011-2013 oraz półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za pierwsze półrocze lat 2011-2013. Ponadto Spółka korzystała z usług KPMG w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy KRUK S.A. za lata 2005-2010.  
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z KPMG w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wymienionych w niniejszym raporcie czynności.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania ww. czynności.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry