20/04/2012

Raport bieżący nr 19/2012: Nabycie obligacji własnych

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 i 20 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach KRUK S.A. dokonał za pośrednictwem domu maklerskiego nabycia następujących obligacji własnych:
a) 19 kwietnia 2012 roku nabył:
• 6000 niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii H1 po średniej jednostkowej cenie 1.007,50 zł (słownie: jeden tysiąc siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną obligację,
• 5500 niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii H2 po średniej jednostkowej cenie 1.007,50 zł (słownie: jeden tysiąc siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną obligację,
b) 20 kwietnia 2012 roku nabył:
• 8496 niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii I2 po średniej jednostkowej cenie 1.020,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych) za jedną obligację.
Przedmiotowe obligacje zostały nabyte w celu umorzenia w związku z optymalizacją struktury finansowania i zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie Kapitałowej KRUK.
Informacje o obligacjach serii H1 oraz H2 zostały przekazane w Prospekcie Emisyjnym Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2011 roku (Prospekt), przy czym o przydziale ww. obligacji Emitent poinformował w Aneksie nr 1 do Prospektu z dnia 8 kwietnia 2011 roku.
Informacje o obligacjach serii I2 zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 12/2011 w dniu 16 maja 2011 roku. Natomiast o przydziale ww obligacji Emitent poinformował raportem bieżącym nr 14/2011 w dniu 26 maja 2011 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Przewiń do góry