26/05/2021

Raport bieżący nr: 18/2021: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w dniu 20 maja 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 39 234 zł w drodze emisji akcji serii F. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 39 234 akcji serii F Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (Uchwała) z dnia 28 maja 2014 r. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii A,B,C oraz D. Warranty serii A,B,C oraz D zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych członków kadry menedżerskiej KRUK S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK.
Aktualna struktura kapitału zakładowego KRUK S.A. przedstawia się następująco:
a)    2.692.220 akcji zwykłych na okaziciela serii A,    
b)    11.366.600 akcji zwykłych na okaziciela serii AA,    
c)    1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,    
d)    491.520 akcji zwykłych na okaziciela serii C,    
e)    1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,    
f)    843.876 akcji zwykłych na okaziciela serii E,    
g)    266.829 akcji zwykłych na okaziciela serii F,    
h)    1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Aktualnie kapitał zakładowy KRUK S.A. wynosi  19 011 045  zł i dzieli się na 19 011 045 akcji, z których przysługuje prawo do 19 011 045 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A.
Jednocześnie zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:
„ § 4 Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 011 045 zł i podzielony jest na 19 011 045  akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: 

a) 2.692.220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
b) 11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, 
c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
    d) 491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
    e) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
    f) 843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
    g) 266.829 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
    h) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G”. 

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

Przewiń do góry