18/04/2018

Raport bieżący nr 18/2018: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2017

Zarząd KRUKS S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 18 kwietnia  2018 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę nr 5/2018 w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2017 r. (Uchwała).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 29 514 356,00 zł  przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego za 2017 rok w wysokości 29 514 356,00  zł, powiększonego o kwotę 64 525 144,00 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego. Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku ustala się na dzień 25 kwietnia 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 kwietnia 2018 roku. Dywidendą objętych zostało 18 807 900 akcji KRUK S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry