18/04/2017

Raport bieżący nr 18/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 15 maja 2017 roku, o godz. 11.00, w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w Sali Chicago z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania z oceny wniosku Zarządu KRUK S.A. dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz oceny rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz rekomendacji Zarządu wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 12. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 2. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

     13. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry