07/03/2016

Raport bieżący nr 18/2016: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 7 marca 2016 roku powziął informację o uplasowaniu przez Dealera w imieniu Emitenta niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AA2 (Obligacje) i ich zaewidencjonowaniu w Ewidencji Depozytariusza. 

Zgodnie z powziętą informacją, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 150 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 150 mln zł.

Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 3,25 punktu procentowego w skali roku (Marża).  Jednocześnie w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia, o którym mowa w Warunkach Emisji Obligacji serii AA2 sporządzonych na dzień 2 marca 2016 r. w związku z ofertą prywatną obligacji serii AA2  przeprowadzaną przez KRUK S.A,  będzie wyższy niż 2,20, to Marża ulegnie zwiększeniu o 0,50 punktu procentowego (w skali roku). Podwyższona Marża będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym w którym zostało udostępnione skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KRUK, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia na poziomie powyżej 2,20. Obniżenie Marży, uprzednio zwiększonej o 0,50 punktu procentowego (w skali roku), do poziomu sprzed podwyższenia nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia będzie niższy niż bądź będzie równy 2,20. Obniżona Marża  będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostało udostępnione skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KRUK, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia  na  poziomie równym lub niższym niż 2,20.

Przewiń do góry