30/04/2015

Raport bieżący nr 18/2015: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Zarządu KRUK S.A. (Zawiadamiający), w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformował on o nabyciu 9 507 akcji serii E KRUK S.A.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, nabycie ww. akcji nastąpiło w związku z zapisaniem w dniu 30 kwietnia 2015 r. 9 507 akcji serii E na rachunku papierów wartościowych Zawiadamiającego, w związku z wykonaniem przez tę osobę uprawnienia do objęcia ww. liczby akcji po cenie emisyjnej 39,70 zł za akcję, wynikającego z posiadanych przez Zawiadamiającego 9 507 warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu KRUK S.A. oraz spółek zależnych, o którym szerzej w Prospekcie emisyjnym KRUK S.A. zatwierdzonym przez Komisją Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2011 roku (str. 117-119).

Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. 

Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji […].

Przewiń do góry