27/03/2013

Raport bieżący nr 18/2013: Złożenie przez uprawnionych akcjonariuszy oświadczeń o powołaniu osób nadzorujących

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 marca 2013 roku, w związku z zamieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2013 r. (NWZ) punktów dotyczących zmiany liczby członków Rady Nadzorczej, odwołania członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustalenia ich wynagrodzenia, wpłynęły do Spółki oświadczenia akcjonariuszy KRUK S.A. tj. Polish Enterprise Fund IV, L.P. (Fundusz) oraz Pana Piotra Krupy o skorzystaniu z uprawnień do powołania członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. przysługujących im zgodnie ze Statutem KRUK S.A.

Fundusz oświadczył, iż korzystając w części z uprawnień przyznanych na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje z dniem 27 marca 2013 r. jednego członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Pana Dariusza Prończuka. Pan Dariusz Prończuk będzie pełnił w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję jej Przewodniczącego.

Jednocześnie Fundusz oświadczył, że rezygnuje z korzystania w pozostałym zakresie z uprawnień przyznanych mu zapisami § 11 ust. 4 Statutu Spółki.

Pan Piotr Krupa oświadczył, iż korzystając z uprawnień przyznanych mu zapisami § 11 ust. 5 Statutu Spółki, w przypadku podjęcia przez NWZ uchwały w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. z pięciu do siedmiu powołuje do Rady Nadzorczej KRUK S.A. z dniem 27 marca 2013 r. Pana Roberta Końskiego oraz z dniem 1 kwietnia 2013 r. Panią Katarzynę Beuch.

Poniżej Emitent prezentuje życiorysy zawodowe powołanych osób. 

 

Pan Dariusz Prończuk

Absolwent SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie na wydziale Handlu Zagranicznego. Uzyskał dyplom magistra ekonomii w 1987 r. Jego domeną są usługi finansowe i budowlane oraz branża IT. Zrealizował dotąd 20 inwestycji, między innymi w spółki Lukas S.A., Comp Rzeszów S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.), Magellan, KRUK i Skarbiec Wcześniej pracował w konsultingu był wiceprezesem banku inwestycyjnego Hejka Michna .

Pan Dariusz Prończuk pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w organach nadzoru następujących podmiotów: Magellan S.A., MedFinance, Skarbiec Asset Management Holding S.A., Kofola S.A., AVG Technologies N.V.

Pan Dariusz Prończuk pełni funkcję członka Zarządu w następujących podmiotach: Enterprise Investors Corporation,:, Polish Enterprise Investors VI GP, Ltd., Enterprise Venture Partners I GP, Ltd., Enterprise Investors Sp. z o.o., Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft., S.C. MACON S.A.

 

Katarzyna Beuch 

Pani Katarzyna Beuch jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowego studium, w ramach programu USAID dla polskich bankowców z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. W 2000 roku uzyskała dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W latach 1996 - 2006 pracowała w Dziale Audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., gdzie kolejno na stanowiskach asystentki, kierowniczki sekcji i menedżerki zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, projektami typu due dilligence i konsultacjami z zakresu rachunkowości w instytucjach finansowych (m.in. w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych oraz funduszach emerytalnych i inwestycyjnych) oraz w przedsiębiorstwach. W okresie VII 2006 – III 2013 związana z Getin Holding S.A. gdzie pełniła funkcję członka Zarządu i Dyrektora Finansowego (X 2009 – IX 2012), a wcześniej była zastępcą Dyrektora Finansowego oraz prokurentem Spółki. Pani Katarzyna Beuch pełniła funkcję członka rad nadzorczych następujących spółek z Grupy GH: Carcade (2010-2012), Sombelbank (2010-2012), Plus Bank (2010-2012), MW Trade S.A. (2011-2012), Panorama Finansów S.A. (2011-2012), Fiolet PDK S.A. (2007-2011).

 

Robert Koński 

Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od kwietnia 2012 roku Doradca Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.. W latach 2008-2012 związany z Kulczyk Holding S.A. początkowo jako Członek Zarządu, Chief Operating Officer Kulczyk Holding S.A. a od lipca 2010 jako Doradca Zarządu. Przez poprzedzające sześć lat związany z Euronet Worldwide, Inc., najpierw jako szef na Polskę, następnie Dyrektor Regionalny. Wcześniej zajmował stanowisko partnera Horton International (firma z branży executive search), konsultanta w Egon Zehnder International. Pracował również jako Fixed Income Manager w IB Austria Securities S.A. W latach 1990 – 1995 jako doradca Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) pracował przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych, był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. W latach 1988-1990 pełnił funkcję asystenta prawnego w Conley&Hodge Zasiada w Zarządzie Klubu Absolwentów Harvarda w Polsce oraz w Radzie Nadzorczej (Board of Trustees) w American School of Warsaw. Jest członkiem polskiej filii Young Presidents’ Organization (YPO) oraz sekcji strzeleckiej C.W.K.S. Legia. 

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż według złożonych oświadczeń żadna z wyżej wymienionych osób od dnia powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Żadna z ww. osób nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Ponadto żadna w wyżej wymienionych osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Przewiń do góry