17/04/2012

Raport bieżący nr 18/2012: Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego umowy nabycia portfeli wierzytelności.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2011 z dnia 05 grudnia 2011 roku, raportu bieżącego nr 80/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku oraz raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 roku informuje że, w dniu dzisiejszym powziął informację o spełnieniu się w dniu 11 kwietnia 2012 roku, drugiego z warunków zawieszających, o którym była mowa w umowie (Umowa) z dnia 5 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy jednostką zależną od Emitenta – PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NSFIZ) a Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we Wrocławiu (Bank).
Przedmiotem Umowy było nabycie dwóch portfeli wierzytelności (Portfel I, Portfel II) obejmujących wierzytelności Banku wobec dłużników z umów i innych czynności prawnych w łącznej ilości ok. 16.000 o łącznej wartości nominalnej 228 424 736,92 złotych.  Spełnienie się pierwszego warunku polegającego na zapłacie przez jednostkę zależną Emitenta ceny netto nabycia portfela wierzytelności (Portfel I) wynoszącej 44 625 248,87 zł nastąpiło w dniu 20 grudnia 2011 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 80/2011.
W wyniku spełnienia się drugiego warunku polegającego na zapłacie przez jednostkę zależną Emitenta ceny netto nabycia portfela wierzytelności (Portfel II) wynoszącej 431 099,90 złotych nastąpiło przejście na PROKURA NSFIZ własności wierzytelności wchodzących w skład Portfela II. Tym samym spełnił się ostatni z warunków wskazanych w ww. Umowie.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry