18/05/2021

Raport bieżący nr 16/2021: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 maja 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AK3 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji. Obligacje objęte są Prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl. 
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 700 000 niezabezpieczonych Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej […], Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 70 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 4,0 punktu procentowego w skali roku. 
Spółka wykupi Obligacje serii AK3 w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej […], informacja o szczegółowych warunkach oferty Obligacji udostępniona zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl. 

Przewiń do góry