17/04/2018

Raport bieżący nr 16/2018: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku polskim z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z 23 marca 2018 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa pomiędzy jednostką zależną Emitenta – PROKURA NS FIZ (Nabywca) a Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (Umowa, Bank). Przedmiotem Umowy jest nabycie przez PROKURA NS FIZ od Banku portfela detalicznych niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej 384 mln zł. Przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpiło w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Zawarta Umowa nie przewiduje istotnych kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Przewiń do góry