26/02/2016

Raport bieżący nr 16/2016: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 lutego 2016 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji przez Zarząd Emitenta Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2 zł na jedną akcję z zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy z zysku za 2015 rok uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej KRUK.

Zarząd nie wyklucza rekomendacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach, a decyzja o jej wydaniu będzie ustalana każdorazowo biorąc pod uwagę nadrzędne plany i perspektywy rozwoju, zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową Grupy Kapitałowej KRUK.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, przy założeniu podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z ww. rekomendacją Zarządu Emitenta, przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry