29/04/2014

Raport bieżący nr 16/2014: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 w związku z art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 15 ust. 3 Statutu, Zarząd KRUK S.A. („Emitent”, "Spółka") zwołuje na dzień 28 maja 2014 roku na godz. 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Sheraton, Warszawa, ul. B. Prusa 2, w sali Amsterdam z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2013 oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki KRUK S.A. za 2013 r.

7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2013 r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2013, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2013 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2013 r.

9) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za 2013 r.,

b) w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.,

c) w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2013 r.

10) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok,

b) w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013.

11) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,

b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.

16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17) Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad, jak również projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 27/2014.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry