06/04/2012

Raport bieżący nr 16/2012: Podpisanie Oświadczenia oraz Aneksu do umowy zakupu wierzytelności zawartej z Bankiem Zachodnim WBK

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2011 z dnia 05 grudnia 2011 roku oraz raportu bieżącego nr 80/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2012 roku strony umowy sprzedaży wierzytelności (Umowa) zawartej dnia 5 grudnia 2011 roku  pomiędzy jednostką zależną od Emitenta – PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NSFIZ) a Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we Wrocławiu (Bank) złożyły Oświadczenie oraz podpisały Aneks do wspomnianej Umowy, ustalając ostateczny termin zapłaty ceny.  W związku ze złożonym Oświadczeniem oraz zawartym Aneksem termin zapłaty ceny za Portfel II nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zawarcia Aneksu.  
O zapłacie ostatecznej ceny kupna za Portfel II Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Przewiń do góry