17/04/2015

Raport bieżący nr 15/2015: Informacja o wartości umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą Kapitałową BNP Paribas

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku jednostka zależna od Emitenta tj. PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NSFIZ, Fundusz) zawarła umowę przelewu wierzytelności z podmiotem z Grupy Kapitałowej BNP Paribas tj. Sygma Banque Société Anonyme S.A. Oddział w Polsce z siedziba w Warszawie, w wyniku czego łączna szacunkowa wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową KRUK z Grupą Kapitałową BNP Paribas, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy osiągnęła wartość 68 mln zł. 

 

Największą pod względem wartości umową w tym okresie była Umowa o kredyt odnawialny zawarta w dniu 3 października 2014 roku (Umowa) pomiędzy Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank). 

 

Przedmiotem Umowy było udzielenie Emitentowi przez Bank kredytu w kwocie 30 mln zł (Limit kredytowy), udostępnionego w dniu 1 grudnia 2014 roku.  W okresie od dnia udostępnienia kredytu do dnia ostatecznej spłaty wyznaczonej na dzień 3 października 2019 roku Limit  kredytowy będzie kwartalnie obniżany o kwotę 1,9 mln zł .

 

Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta rozumianej jako finansowanie/refinansowanie maksymalnie 80% ceny/raty ceny zakupu pakietów wierzytelności na rynku polskim lub rumuńskim nabytych przez podmioty z Grupy KRUK. Oprocentowanie ww. kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki bazowej WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów bankowych powiększonej o marżę Banku. Wynagrodzenie Banku zostało ustalone na warunkach rynkowych.

 

Zabezpieczeniem należności Banku z tytułu Umowy są: a) zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności zakupionych przez Emitenta finansowanych lub refinansowanych ze środków pochodzących z kredytu, b) zastaw finansowy pod prawem luksemburskim na udziałach w spółce zależnej Secapital S.a r.l., c) oświadczenie o poddaniu się  egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe.  

 

Zawarta Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki ww. umowy nie odbiegały od warunków standardowych stosowanych w tego typu umowach.

 

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych[…] 

Przewiń do góry