05/04/2012

Raport bieżący nr 15/2012: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (”Fundusz”) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (Zawiadomienie). Zgodnie z treścią Zawiadomienia w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rozliczonych w dniu 30 marca 2012 roku, Fundusz zmniejszył swój stan posiadania akcji Emitenta poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z treścią Zawiadomienia liczba akcji posiadanych przez Fundusz przed ww. zmianą wynosiła 1 137 047 (słownie: jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji, co stanowiło 6,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje te uprawniały do 1 137 047 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,73% ogólnej liczby głosów w Spółce.
W dniu 5 kwietnia 2012 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 769 413 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzynaście) akcji Spółki, co stanowi 4,55% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do 769 413  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,55% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przewiń do góry