26/03/2012

Raport bieżący nr 14/2012: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał.

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. („Emitent”, "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 23 kwietnia 2012 roku na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz  jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Novum Finance Sp. z o.o., w której KRUK S.A. posiada 100% udziałów.
6) Zamknięcie obrad.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry