27/05/2011

Raport bieżący nr 14/2011: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 12/2011 Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”; „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym podjął Uchwałę Nr 27/2011 z dnia 25 maja 2011 roku dotyczącą przydziału niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii I1 emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A. oraz Uchwałę nr 28/2011 z dnia 25 maja 2011 roku dotyczącą przydziału niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii I2 emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A.

Zgodnie z Uchwałą Nr 27/2011 Zarząd KRUK S.A. dokonał przydziału Obligacji serii I1 inwestorom, którzy zgodnie z Warunkami Emisji złożyli prawidłowy zapis na Obligacje serii I1 oraz dokonali za nie pełnej wpłaty. W ramach emisji Obligacji serii I1 każdemu z inwestorów przydzielono Obligacje serii I1 o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, tj. w dniu 16 maja 2011 r.

Zarząd KRUK S.A. stwierdził, że emisja Obligacji serii I1 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) Obligacji serii I1 , każda o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych, wobec czego stwierdza się zamknięcie publicznej oferty Obligacji serii I1 .

Obligacje serii I1 będą zdematerializowane  w rozumieniu art. 5 Ustawy obrocie instrumentami finansowymi  poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., jak również wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst, o czym Zarząd KRUK S.A. niezwłocznie poinformuje inwestorów, na rzecz których dokonano przydziału Obligacji serii I1 

Zgodnie z Uchwałą Nr 28/2011 Zarząd KRUK S.A. dokonał przydziału Obligacji serii I2  inwestorom, którzy zgodnie z Warunkami Emisji złożyli prawidłowy zapis na Obligacje serii I2 oraz dokonali za nie pełnej wpłaty. W ramach emisji Obligacji serii I2 każdemu z inwestorów przydzielono Obligacje serii I2 o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, tj. w dniu 16 maja 2011 r.

Zarząd KRUK S.A. stwierdził, że emisja Obligacji serii I2 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 38.000 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy) Obligacji serii I2 , każda o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz o łącznej wartości nominalnej 38.000.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów) złotych, wobec czego stwierdza się zamknięcie publicznej oferty Obligacji serii I2 .

Obligacje serii I2 będą zdematerializowane  w rozumieniu art. 5 Ustawy obrocie instrumentami finansowymi  poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., jak również wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst, o czym Zarząd KRUK S.A. niezwłocznie poinformuje inwestorów, na rzecz których dokonano przydziału Obligacji serii I2 

Zarząd Spółki  jednocześnie informuje, że szczegółowy raport, o którym mowa w § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przesłany w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji (zgodnie z § 100 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia).

Przewiń do góry