29/12/2016

Raport bieżący nr 130/2016: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych KRUK S.A.

Zarząd Kruk S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 r. otrzymał informację o wydaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w dniu 29 grudnia 2016 r. komunikatu informującego, że w dniu 30 grudnia 2016 r. w KDPW nastąpi rejestracja 1 000 000 papierów wartościowych Spółki oznaczonych kodem ISIN PLKRK0000499.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 129/2016, Zarząd Emitenta informuje o spełnieniu się warunku dotyczącego rejestracji w KDPW w dniu 30 grudnia 2016 r.  praw do akcji serii G, przewidzianego w uchwale numer 1384/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczącej wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 000 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Szczegółowa podstawa prawna: §34 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Przewiń do góry