05/05/2021

Raport bieżący nr 13/2021: Informacja o wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za I kwartał 2021 rok oraz zmianie rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

W związku z powzięciem przez Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w dniu 5 maja 2021 roku informacji o wstępnym, szacunkowym skonsolidowanym wyniku finansowym netto Grupy KRUK (Grupa) za I kwartał 2021 roku, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.  
Wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za I kwartał 2021 rok wynosi 127 mln zł. 
Przedstawiony szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie.
Emitent szacuje, że wstępna EBITDA gotówkowa* Grupy KRUK za I kwartał 2021 rok wyniosła 364 mln zł i była o 12% większa w stosunku do I kwartału 2020 roku. 
Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za I kwartał 2021 roku, którego publikacja została przewidziana na 24 maja 2021 roku.
Jednocześnie Zarząd KRUK S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą  zmiany rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki kwoty wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki z kwoty 8,00 zł do kwoty 11,00 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2020 roku, powiększonego o kwoty przeniesione z utworzonego z zysków kapitału zapasowego. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej KRUK. Zarząd nie wyklucza rekomendacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach, a decyzja o jej wydaniu będzie ustalana każdorazowo biorąc pod uwagę nadrzędne plany i perspektywy rozwoju, zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową Grupy Kapitałowej KRUK.
* EBITDA gotówkowa = EBITDA – przychody z portfeli nabytych + spłaty z portfeli nabytych

Przewiń do góry